Cheltenham Music Society
Bethesda Methodist Church, Cheltenham, 3pm

link